Woon- en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw van Lourdes

Slogan

Visietekst

Housing Care Center OLV Lourdes is part of the SOLIDUM group, one of eight individual residential care centers in Flemish Brabant. There is close cooperation with a view to rationalization, but each institution manages to maintain its full autonomy. 

 

In terms of care, we see the quality of life of our residents as a starting point for the care offered, tailored to the individual resident.

Ons woon- en zorgcentrum wil een plaats zijn waar leven toegevoegd wordt aan jaren. Verpleging en verzorging dienen er in de eerste plaats op gericht te zijn dat onze bewoners maximaal hun fysieke, psychische en sociale mogelijkheden behouden of zelfs verbeteren. Kinesitherapie, ergotherapie dienen elk hun bijdrage hiertoe te leveren. Gaat het niet om de lichamelijke functies in stand te houden, dan dienen zoveel mogelijk hulpmiddelen geschapen of gebruikt te worden om de zelfstandigheid van onze bewoners maximaal te behouden.
Die zelfstandigheid kunnen onze bewoners dan gebruiken om hun leven blijvend te organiseren. Dit organiseren houdt in dat zij recht op informatie hebben zowel over zichzelf als over het gebeuren in ons woon- en zorgcentrum en dat zij inspraak en klachtenrecht hebben inzake het ganse gebeuren in ons huis.
De materiële omstandigheden van het verblijf in huis dienen ook op deze zelfstandigheid gericht te zijn. Men kan zich alleen goed voelen wanneer men zich in een nette en aangenaam ingerichte omgeving bevindt, wanneer men kan beschikken over lekkere en gezonde voeding. Die omgeving dient hen het gevoel van geborgenheid te geven, zodat zij weten dat er steeds iemand klaarstaat wanneer dat nodig is, ongeacht wat de vraag is. Die omgeving dient ook aandacht te hebben voor al hun waarden, hun rechten en overtuigingen te respecteren, of zij nu autochtoon of allochtoon zijn, hun politieke, burgerrecherlijke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen dienen gevrijwaard te zijn en te blijven.
Als bewoners ernstige (deel)passiviteitsproblemen hebben waarbij hun zelfzorgtekorten niet terug te dringen zijn, bieden we volgens de PDL-methode (Passiviteiten Dagelijks Leven) een complex van handelingen, maatregelen en voorzieningen aan dat bijdraagt tot de optimale begeleiding, verzorging en verpleging van onze bewoners.
De familie van onze bewoners en hun directe kennissen dienen eveneens een ruime aandacht van ons te krijgen. In de eerste plaats omdat zij waardevol zijn voor onze bewoners maar tevens omdat na een opname van hun familielid/kennis zij zich een reeks vragen stellen; sommigen hebben een schuldgevoel omdat zij voor vader of moeder niet meer voldoende kunnen zorgen. Doorheen een aantal activiteiten wensen wij hen extra ondersteuning te geven en het gevoel dat een bezoek aan vader of moeder geen negatieve confrontatie met hun eigen gevoelens hoeft te zijn.
Deze waarden willen wij maximaal delen, met bewoners, met hun familieleden, met de beheersinstantie, met de directie, met alle medewerkers en met alle vrijwilligers. Uiteindelijk willen wij de boodschap van 'leven aan jaren toevoegen' uitdragen naar onze gehele lokale gemeenschap.
Een bijzondere aandacht wensen wij uit te laten gaan naar hen die een hoop van de hiervoor beschreven gevoelens niet meer kunnen uiten omdat de lichamelijke of geestelijke vermogens dit niet meer toelaten. Voor hen willen wij ons in het grootste respect voor hun persoonlijkheid blijven inzetten om blijvend op zoek te gaan naar hun mogelijkheden en wensen wij kansen te scheppen om, hoe moeilijk ook, hun persoonlijkheid verder te uiten en te beleven. Onder andere muziektherapie en warme zorg dienen hun bijdragen hiertoe te leveren.
Een andere fundamentele waarde-optie is de palliatieve zorgverlening waarbij de stervende de kans wordt geboden zijn eigen leven af te ronden.
concept & design by M-iT